Nieuw in 2015: Participatiewet

Januari 2015 – Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan. Met deze wet wil het kabinet bereiken dat mensen met een ziekte of handicap en mensen met een bijstandsuitkering die kunnen werken, sneller en gemakkelijker aan het werk gaan (participeren).

De grote zorg is of er voldoende werk is voor deze groep mensen. Voor werkgevers is van belang dat zij alleen hoeven te betalen voor het werk dat iemand kan verzetten. In het sociaal akkoord is afgesproken dat de overheid in samenwerking met het bedrijfsleven extra banen, de zogenaamde garantiebanen, creëert voor mensen met een arbeidsbeperking.

Kansen voor bedrijven / werkgevers

Mensen met een arbeidsbeperking zijn waardevolle medewerkers en hebben een absolute toegevoegde en sociale waarde voor uw bedrijf. Met het in dienst nemen van medewerkers met een arbeidsbeperking geeft de organisatie niet alleen invulling aan maatschappelijk betrokken en verantwoord ondernemersschap, maar voldoet het ook aan de SROI (social return on investment) verplichting voor eventuele gunningen uit aanbestedingen.

Wat gaat er veranderen

Gemeenten voeren de wet uit. Voor iedereen die kan werken maar (nog) niet in staat is het Wetelijk Minimum Loon (WML) te verdienen, komt er per januari 2015 één regeling in plaats van drie regelingen als bijstandsgerechtigden, de wet sociale werkvoorziening en de Wajong.

Hoe

In het sociaal akkoord is vastgelegd dat de overheid in 2015-2016 in samenwerking met het bedrijfsleven 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking creëren. De zogenaamde garantiebanen.

  • 25.000 nieuwe banen bij de overheid (het rijk, provincies en gemeenten) voor arbeidsbeperkten
  • 100.000 extra banen in het bedrijfsleven voor arbeidsbeperkten

Werkgevers betalen aan deze medewerkers minimaal het wettelijk minimum loon (WML) of een functieloon. In de CAO’s komt daarvoor een WML schaal. De werkgever krijgt voor het verschil tussen het prestatieniveau van de medewerker en het wettelijk miminum loon loonkostensubsidie tot een maximum van 70% van het wettelijk minimumloon.

No-Riskpolis

Om het risico van verzuim  bij werkgevers te voorkomen komt er een No-Riskpolis. Ook kan een medewerker met een arbeidsbeperking op proef bij een werkgever starten met behoud van uitkering. En kan er op kosten van de Participatiewet extra begeleiding op de werkplek worden geboden.

Quotumwet

De 125.000 garantiebanen voor arbeidsbeperkten moeten in 2016 een feit zijn. De overheid gaat dit nauwlettend monitoren. Als dit niet het geval is, dan treedt de quotumwet in werking, vermoedelijk per januari 2017. Deze wet houdt in dat bedrijven met meer dan 25 medewerkers een boete opgelegd krijgen als zij onvoldoende of geen garantiebanen ter beschikking stellen aan arbeidsbeperkten. De boeteregeling wordt toegepast als er minder dan 5% van het personeelsbestand ingevuld is door arbeidsbeperkten.

Voor wie

Welke personen met een arbeidsbeperking in aanmerking komen voor een garantiebaan wordt vastgesteld door het UWV. Zij zullen hiertoe voorrang geven aan mensen met een WsW (wet sociale werkvoorziening en/of een Wajong toekenning. Ook medewerkers van leer-werkbedrijven komen in aanmerking voor uitstroom en/of doorstroming al dan niet op detacheringbasis naar een garantiebaan in het bedrijfsleven.

Gevolgen Participatiewet

De Participatiewet vervangt sinds 1 januari 2015 de Wet Werk en Bijstand, Wsw en een groot deel van de Wajong. Dit heeft gevolgen voor bijstandsgerechtigden, Wajongers en mensen in de sociale werkvoorziening (Wsw’ers).

Gevolgen voor bijstandsgerechtigden

Sinds 1 januari  2015 hebben alle bijstandsgerechtigden te maken met dezelfde arbeidsverplichtingen. En moeten gemeenten de bijstandsuitkering verlagen van personen die niet voldoen aan deze arbeidsverplichtingen. Ook krijgen bijstandsgerechtigden een lagere bijstandsuitkering als zij hun woonkosten kunnen delen. Lees meer over de wijzigingen in de bijstand voor 2015.

Gevolgen voor Wajongers

Sinds 1 januari  2015 hebben alleen nog jonggehandicapten die niet kunnen werken recht op Wajong. UWV gaat tussen 2015 en 2018 de gegevens van mensen met een Wajong-uitkering van voor 2015 opnieuw bekijken. Dat doen zij om vast te stellen wie wel of geen mogelijkheden heeft om te werken. Lees meer over de wijzigingen in de Wajong voor 2015.

Gevolgen voor Wsw’ers

Sinds 1 januari  2015 kunnen er geen mensen meer in de Wsw instromen. Dit geldt ook voor mensen met een Wsw-indicatie die op de wachtlijst stonden voor een Wsw-plek. Zij krijgen mogelijk bijstand. Bestaande Wsw’ers met een vast dienstverband houden hun baan en hun salaris.

Bron: o.a. UWV